Write a Blog >>
EASE 2021
Mon 21 - Thu 24 June 2021
Thu 24 Jun 2021 13:35 - 13:55 at Zoom - Session1 Chair(s): Xiwei (Sherry) Xu

Thu 24 Jun

Displayed time zone: Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna change

13:35 - 14:15
Session1Second Blockchain Software Engineering Workshop at Zoom
Chair(s): Xiwei (Sherry) Xu Data61 at CSIRO, Australia
13:35
20m
Full-paper
Exploring the Challenges of Developing and Operating Consortium Blockchains: A Case Study
Second Blockchain Software Engineering Workshop
Shanshan Li , Qianwen Xu , Peiyu Hou , Xiudi Chen , Yanze Wang , He Zhang Nanjing University, Guoping Rong Nanjing University
13:55
20m
Full-paper
HFContractFuzzer: Fuzzing Hyperledger Fabric Smart Contracts for Vulnerability Detection
Second Blockchain Software Engineering Workshop
Mengjie Ding , Peiru Li , Shanshan Li , He Zhang Nanjing University
Pre-print