Internetware 2023
Fri 4 - Sun 6 August 2023 Hangzhou, China

Sun 6 Aug

Displayed time zone: Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi change

11:00 - 12:10
Session 5: Vulnerability Detection & Management Main Track at Main Conference Room
11:00
15m
Research paper
Prompt Learning for Developing Software Exploits
Main Track
Xiaoming Ruan Wuhan University, Yaoxiang Yu Wuhan University, mawenhao , Bo Cai Wuhan University
11:15
15m
Research paper
FAEG: Feature-Driven Automatic Exploit Generation
Main Track
Peng Xu , Liangze Yin National University of Defense Technology, Jiantong Ma , Dong Yang , Wei Dong
11:30
15m
Research paper
Comparing the Performance of Different Code Representations for Learning-based Vulnerability Detection
Main Track
Yuting Zhang , Jiahao Zhu , Yixin Yang , Ming Wen Huazhong University of Science and Technology, Hai Jin Huazhong University of Science and Technology
11:45
15m
Research paper
VulD-Transformer: Source Code Vulnerability Detection via Transformer
Main Track
Xuejun Zhang Lanzhou Jiaotong University, Fenghe Zhang Lanzhou Jiaotong University, Bo Zhao , Bo Zhou Lanzhou Jiaotong University, Boyang Xiao